Shantideva

Shantideva
Shiwa Lha

Session 1 - Bodhicarya Avatara. Shantideva's "Guide" - Dharamsala June 2013.

Aucun commentaire: