Shantideva

Shantideva
Shiwa Lha

The Path of Light - The Bodhi-Charyavatara of Santi-Deva SHANTIDEVA

Aucun commentaire: